REGULAMIN ZASAD I FUNKCJONOWANIA SUDECKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 1

 

Regulamin zasad i funkcjonowania Stowarzyszenia stosuje się do Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Członkach Stowarzyszenia rozumie się przez to Członka zwyczajnego.

§ 2 – Zasady członkostwa
 1. Członkiem stowarzyszenia mogą być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kandydat na Członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, akceptuje jego Regulamin oraz opłaca składkę członkowską.
 2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Z konkretnej branży, zgodnie z zadeklarowanym przez Członka wiodącym PKD, do Stowarzyszenia może dołączyć wyłącznie jeden jej przedstawiciel.
 4. Członkowie w ramach swojej działalności w Stowarzyszeniu reprezentują swój główny, zadeklarowany zgodnie z PKD, rodzaj działalności gospodarczej.
 5. Zamiar zmiany reprezentowanej branży Członek zgłasza Zarządowi, składając oświadczenie do
  Zarządu. Zarząd po rozpatrzeniu wniosku decyduje o wyrażeniu zgody na zmianę reprezentowanej branży przez Członka
 6. Wakat na daną branżę możliwy jest w przypadku rezygnacji Członka z reprezentowania tej branży, rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu lub na podstawie decyzji Zarządu, podjętej w związku z naruszeniami przez przedstawiciela danej branży niniejszego Regulaminu lub Statutu Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków,
  3. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.
§ 3 – Goście Stowarzyszenia
 1. Członkowie upoważnieni są do zapraszania Gości do Stowarzyszenia. Zarząd może ustalić w drodze uchwały minimalną liczbę Gości jaką miesięcznie Członek Stowarzyszenia powinien przedstawić na spotkaniach Stowarzyszenia.
 2. Członek zobowiązany jest do powiadomienia Zarządu o potencjalnym konflikcie interesów między nim, a aplikującym do Grupy Gościem. Powiadomienie o tym fakcie należy złożyć przed głosowaniem na przyjęcie Gościa w poczet Członków
 3. Członek zobowiązany jest do powiadomienia Zarządu o potencjalnym konflikcie interesów między nim, a aplikującym do Grupy Gościem. Powiadomienie o tym fakcie należy złożyć przed głosowaniem na przyjęcie Gościa w poczet Członków
§ 4 – Zasady spotkań Stowarzyszenia
 1. Spotkania Stowarzyszenia odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca.
 2. W przypadku gdy termin spotkania wypada na dzień wolny od pracy, Zarząd wyznacza w miejsce tego terminu inny, o czym zawiadamia pozostałych Członków.
 3. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do stawiennictwa na spotkaniach i aktywnego uczestnictwa podczas całego ich przebiegu.
 4. Jeżeli Członek Stowarzyszenia nie może być obecny na spotkaniu informuje o tym Zarząd. Członek Stowarzyszenia ma możliwość wyznaczenia zastępcy na spotkanie. Zastępcą nie może być inny Członek Stowarzyszenia.
 5. Więcej niż trzy nieobecności na spotkaniach Stowarzyszenia w przeciągu sześciu miesięcy mogą
  skutkować usunięciem Członka z grupy. Usunięcie z grupy jest jednoznaczne z powstaniem wakatu w zakresie danej branży. O ryzyku usunięcia Członka ze Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia Członka.
 6. Dopuszczalna jest nieobecność na Spotkaniach ze względów zdrowotnych. Walne Zebranie Członków może wyrazić zgodę na trwająca nie dłużej niż 8 tygodni nieobecność Członka na spotkaniach z powodów zdrowotnych. Nieobecny Członek zobowiązany jest wskazać swoje zastępstwo na spotkaniach. W niniejszym przypadku § 5 ust. 3 nie stosuje się.
§ 5 – Zastępstwa na spotkaniach
 1. Zastępcami Członka na spotkaniu mogą być wyłącznie wspólnicy lub pracownicy firmy, która jest Członkiem Stowarzyszenia.
 2. Członkowie o zastępstwie niezwłocznie zawiadamiają Zarząd.
 3. Dopuszczalne jest zastępstwo na spotkaniach nie częstsze niż trzy razy w roku.
§ 6 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
  1. wybór i odwołanie członków Zarządu,
  2. przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
  3. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
  4. kontrola działań podjętych przez Zarząd,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 4. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, w wybrany przez siebie sposób skutecznie zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie w tym samym dniu, na które przypadało zebranie w pierwotnym terminie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej,
  podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
  2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 11. Uprawniony do głosowania Członek Stowarzyszenia może oddać swój głos podczas Walnego
  Zebrania za pośrednictwem pełnomocnika.
 12. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa.
 13. W pełnomocnictwie konieczne jest określenie rodzaju pełnomocnictwa, jego zakresu, czego ono dotyczy (np. głosowanie w sprawie wyboru zarządu stowarzyszenia) oraz komu jest udzielane (imię i nazwisko tej osoby oraz inne dane umożliwiające ustalenie jej tożsamości, np. numeru dowodu osobistego).
 14. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż np. na 14 dni przed jego odbyciem się.
 15. Walne Zebranie Członków otwiera członek Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują
  wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.
 16. Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego należy:
  1. prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
  2. przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
  3. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
  4. udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  5. sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  6. ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
  7. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie walnego zebrania,
  8. sporządzenie i podpisanie protokołu,
  9. protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
 17. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w walnym zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
 18. Przed głosowaniem wniosku o podjęcie uchwały przeprowadza się dyskusję.
 19. Dyskusja może zostać przeprowadzona również w innym celu niż podjęcie uchwały.
 20. Dyskusją kieruje przewodniczący obrad.
 21. Posiadający prawo głosu stanowiące lub głos doradczy mogą zabrać głos:
  1. w dyskusji – według sporządzonej listy,
  2. w dyskusji nieformalnej – bez sporządzania listy, po ogłoszeniu dyskusji nieformalnej, dyskusja nieformalna kierowana jest przez przewodniczącego obrad,
  3. w kwestii formalnej – w sprawie sprostowania, udzielenia istotnych informacji dla przebiegu dyskusji lub głosowania, zwrócenia uwagi na odbieganie od porządku obrad lub tematu dyskusji.
 22. Głos w kwestii formalnej ma pierwszeństwo przed pozostałymi rodzajami głosów w dyskusji.
§ 7 – Skład Zarządu
 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i składa się z od dwóch do pięciu osób. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa i wiceprezesa.
 3. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu w trakcie kadencji ma on prawo kooptacji nowych członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.
§ 8 – Zadania Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. inicjuje i nadzoruje działalność organizacyjną i finansową Stowarzyszenia,
 2. zatwierdza roczne plany budżetowe i bilanse Stowarzyszenia,
 3. podejmuje decyzje w sprawie majątku Stowarzyszenia,
 4. wnioskuje na Walnym Zebraniu Członków w sprawie nadania lub pozbawienia godności Członka Honorowego,
 5. składa sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
 6. zwołuje i przygotowuje Walne Zebrania,
 7. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 8. zatrudnia i zwalnia etatowych pracowników Stowarzyszenia,
 9. przyjmuje, skreśla i wyklucza członków,
 10. rozpatruje wnioski o przyjęcie w poczet Stowarzyszenia zaproszonych Gości,
 11. występuje z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowuje projekty uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
 12. podejmuje uchwały w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 13. zawiera porozumienia o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
 14. przedkłada corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia plany finansowo-ekonomiczne oraz programy działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
§ 9 – Posiedzenia Zarządu
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy wszystkich członków Zarządu. W przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. W sprawach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.
 5. Zarząd może powołać Biuro dla zapewnienia obsługi administracyjnej prac Zarządu.
 6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i zaproszone przez Zarząd osoby.
 7. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania członka w danej kwestii.
§ 10 – Oświadczenia woli
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach nie wymagających zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa, Stowarzyszenie może reprezentować inny Członek Zarządu, upoważniony pisemnie przez Prezesa.
§ 11 – Zasady podpisywania pism
 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Dyspozycje pozabudżetowe podejmowane są w porozumieniu z Prezesem lub Wiceprezesem Stowarzyszenia.
§ 12 – Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. nadzór i kontrola działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej Stowarzyszenia,
  2. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem zgodności z obowiązującym statutem i przepisami prawa,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na zebraniu członków Stowarzyszenia,
  4. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  5. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu,
  6. wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia, mogą natomiast uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, organowi temu przysługuje prawo kooptacji brakującego składu, jednak nie więcej niż 1/3 składu.
 7. W przypadku braku kworum przewodniczący Komisji wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 8. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 13 – Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 14 – Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 1. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną.
 2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia – po uzyskaniu zgody kandydata.
 3. Wybory władz są tajne i bezpośrednie, następują bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd i Komisję rewizyjną – w trybie przewidzianym przez statut Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, walne zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.
 6. Głosowania inne niż wybór władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.
 7. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach – objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.
§ 15 – Zarządzanie środkami majątkowymi
 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody członków Stowarzyszenia. Zgoda wyrażana jest w głosowaniu jawnym, a decyzja podejmowana zwykłą większością głosów. Uchwała w sprawie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przegłosowana przez członków Stowarzyszenia większością głosów stanowi pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.
 3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 16 – Zakaz pożyczek i przekazywania majątku
 1. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu regulaminowego.
 4. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 17 – Etyka Członków Stowarzyszenia
 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest świadczyć usługi, będące przedmiotem jego działalności w wysokiej jakości i zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami branżowymi.
 2. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do zachowania wiarygodności i rzetelności w stosunku do pozostałych Członków jak i osób, którym został zarekomendowany.
 3. Członkowie Stowarzyszenia w relacjach wzajemnych zobowiązani są kierować się ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, kodeksami branżowymi oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi.
 4. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się współdziałać w celu pełnej realizacji postawionych przed Stowarzyszeniem zadań i występować wspólnie lub w porozumieniu ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia wobec władz państwowych, organizacji, mediów oraz instytucji publicznych.
 5. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest stosować standardy etyczne charakterystyczne dla reprezentowanej przez niego branży.
 6. W sytuacji, gdy Członek rażąco narusza lub nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu lub statutu Stowarzyszenia, Zarząd po bezskutecznym upomnieniu udzielonym na piśmie, może podjąć decyzję o wykluczeniu Członka ze Stowarzyszenia.
 7. Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia przysługuje Członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 8. Wszelkie spory i konflikty pomiędzy Członkami Stowarzyszenia są rozstrzygane przez Zarząd.
§ 18 – Opłaty
 1. Miesięczna składka Członkowska wynosi 100,00 zł (sto złotych), płatna każdego miesiąca z góry (do 10-go dnia każdego miesiąca) na konto Stowarzyszenia.
 2. Składka Członkowska może być uiszczona za rok z góry. Składka opłacona za rok z góry wynosi 1.000,00 zł (tysiąc złotych).
 3. W związku z organizacją cyklicznych spotkań, Stowarzyszenie pobiera opłatę, każdorazowo ustalaną przez Zarząd i podawaną do informacji Członków i Gości biorących udział w spotkaniu w zawiadomieniu o terminach spotkania.
 4. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może okresowo zwolnić Członka z obowiązku wpłacania składek lub zamienić na inną formę świadczenia.
 6. Każdy Członek Stowarzyszenia, terminowo wywiązujący się z obowiązków względem Stowarzyszenia, może zaproponować sfinansowanie z zebranych składek wskazanego celu związanego z działalnością Stowarzyszenia. Brak sprzeciwu innego członka w ciągu 14 dniu od przedstawienia propozycji na spotkaniu oznacza akceptację.
§ 19 – Ustanie członkostwa
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, na skutek dobrowolnej rezygnacji członka w drodze pisemnego oświadczenia,
  2. wykluczenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres trzech miesięcy, z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminowych lub nieprzestrzegania postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia, zaprzestania aktywnej działalności lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy, na rzecz Stowarzyszenia, utraty praw obywatelskich, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu, śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego osobowości prawnej, działania członka na szkodę Stowarzyszenia .
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia zainteresowanego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni, od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu.
 3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, a uchwała ma charakter ostateczny.
§ 20 – Rozwiązanie Stowarzyszenia
 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
 3. Po skutecznego podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności wszystkich Członków Stowarzyszenia.
§ 21 – Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia przez Zarząd w drodze uchwały i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 2. Zmiany w treści Regulaminu dokonuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
Pobierz w PDF
Powrót do strony głównej